• 6111 sayılı Genç, Kadın Ve Mesleki Belge Sahibi Olanların İstihdamına Yönelik Teşvik nedir ve şartları nelerdir?

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2022 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

İşyeri Yönünden; Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi, İşe girdiği tarihten önceki işyerinin 6 aylık ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

Sigortalı Yönünden; 01/03/2011 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması, (1/12/2020 tarihli, 3247 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yararlanma süresi 31/12/2022’ye uzatılmıştır.) İşe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde işsiz olması, Yararlanma süreleri erkekler, kadınlar ve sahip olunan belgelere göre değişmektedir.

 • 7103 sayılı İlave İstihdam Teşviki nedir ve şartları nelerdir?

1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan ve kapsama giren sigortalılar için; brüt asgari ücreti geçmemek üzere prime esas kazanç üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı, diğer sektörlerde faaliyet gösteren işyerleri için sigortalı ve işveren hissesi primlerinin tamamı İşsizlik Sigortası Fonu tarafından karşılanacaktır.

İşyeri Yönünden; Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi gerekmektedir.

Sigortalı Yönünden; 1/1/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınmış olması, Türkiye İş Kurumuna kayıtlı işsiz olması, İşe alındıkları tarihten önceki üç ayda 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4/1- a, b ve c bentleri kapsamında kayıtlı olmaması, Sigortalının işe alındığı yıldan bir önceki takvim yılında Kuruma bildirilen sigortalı sayısının ortalamasına ilave olarak çalıştırılması gerekmektedir.

 • Bir sigortalı için aynı ayda birden fazla prim teşviklerinden yararlanılır mı?

Bir sigortalı için aynı ayda sadece bir teşvikten faydalanılabilir. Aynı sigortalı birden fazla teşvik şartlarını taşıyor ise sonraki aylarda farklı teşviklerden yararlanabilir.

 • İşveren yabancı sigortalılardan dolayı SGK teşviklerinden yararlanır mı?

Çalışanın yabancı olması durumunda birçok teşvikten (6111,7103 vb) faydalanılmaktadır, Ancak bazı teşviklerden yararlanamayacağına dair kesin hüküm bulunan (7256 vb) teşvikler de vardır.

 • SGK borcu olanlar teşvik ve destekten faydalanabilirler mi?

Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları bulunanlar teşvikten faydalanamaz. Bununla birlikte, söz konusu borçları yeniden yapılandırılmış,  tecil ve taksitlendirilmiş olan işverenler, yapılandırma veya taksitlendirme işlemlerinin devam ediyor olması ve yapılandırma veya taksitlendirme kapsamına girmeyen başka borçlarının bulunmaması kaydıyla söz konusu destekten yararlanabileceklerdir.

 • Teşvik ve destek unsurlarından kaç kişi için faydalanılabilir, kişi sınırlaması var mı?

İşyeri ve sigortalılar yönünden ilgili teşvik maddelerinde aranılan şartların tamamının gerçekleşmiş olması kaydıyla kapsama giren sigortalıların tamamı için teşvikten yararlanılabilir.

 • Yeni tescil edilen iş yerlerinde teşvikten faydalanma başlangıcında sınırlama var mı?

01/01/2018 tarihi ve sonrasında tescil edilen işyerleri, Kuruma ilk bildirim yapılan APHB’nin ilişkin olduğu ayı takip eden üçüncü aydan itibaren 7103 sayılı teşvikten faydalanabilmektedir, 6111 sayılı teşvik için bu uygulama yapılmamaktadır.

 • Teşvikten Geriye doğru yararlanmada süre sınırlama var mı?

Teşvik 01/01/2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiğinden şartları sağlanması halinde geriye yönelik 6 aylık süre için bu teşvikten yararlanmak mümkündür.

 • 4857 sayılı Engelli Sigortalı İstihdamına Yönelik Teşvik nedir ve şartları nelerdir?

Özel sektöre ait işyerlerinde çalıştırılan engelli sigortalıların, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hisselerinin tamamının Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanması imkanı sağlanmıştır.

Engelli sigortalı çalıştırılması, Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olması,, Primlerin ödenmiş olması gerekmektedir. 5 puanlık indirim PEK üzerinden, kalan % 15,5 işveren hissesi ise asgari ücret üzerinden hesaplanmaktadır.

 • 5510 Sayılı Kanun 5 Puanlık İndirim nedir ve şartları nelerdir?

Özel sektör işverenleri, çalıştırdıkları sigortalılara ilişkin sigortalının prime esas kazancı üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primlerinin işveren hissesinin beş puanlık kısmına isabet eden tutar kadar indirimden yararlanabilir.

Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi ve Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması gerekmektedir.

 • 6486 sayılı İlave 6 Puanlık İndirim nedir ve şartları nelerdir?

51 il ile Bozcaada ve Gökçeada ilçelerinde faaliyet gösteren özel sektör işverenleri için öncelikle prime esas kazanç üst sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanacak malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 5 puanlık indirim, ardından prime esas kazanç alt sınırına kadar olan kazançlar üzerinden hesaplanan malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primlerinde 6 puanlık indirim sağlanmaktadır.

Aylık prim ve hizmet belgesinin / muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin Kuruma yasal süresinde verilmiş olması, Primlerin yasal süresi içinde ödenmesi ve Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmaması gerekmektedir.

Comments are closed.

İletişime Geçin


  Seyitnizam Mah. Demirciler Sitesi 6. Cad. Galaxy 1 İş Merkezi No:83-C Zeytinburnu İstanbul

  Copyright @ 2020 Tüm Hakları saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.